POLÍTICA DE SALVAGARDA  
              
 INFORMACION ADICIONAL SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS:
1)        RESPONSABLE: Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?
Identidade: ASOCIACIÓN  GALEGA  DO LIBRO INFANTIL E  XUVENIL ( GÁLIX) –  CIF:  G936120871
Dirección Postal:  Centro de Emprendemento Creativo. Cidade da Cultura de Galicia. Monte Gaiás s/n. 15707. Santiago de Compostela
Teléfono: 698 16 95 48 - Correo electrónico: galix @ galix.org
2)        FINALIDADE: Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?
En ASOCIACIÓN  GALEGA  DO LIBRO INFANTIL E  XUVENIL ( GÁLIX) tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas para as seguintes finalidades:
·               Realizar a facturación.
·               Enviar información relacionada coas nosas actividades por calquera medio (postal, electrónico ou teléfono) e convidarlle a eventos organizados pola asociación.
3)        LIMITACIÓN PRAZO DE  CONSERVACION: Por canto tempo conservaremos os seus datos?
Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación asociativa ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais.
4)        LEXITIMACIÓN: Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?
A base legal para o tratamento dos datos é o consentimento obtido do interesado/a, que manifestou ao inscribirse como socio/a.
5)        DESTINATARIOS: A que destinatarios se comunicarán os seus datos?
Os datos comunicaranse a:
·               Administración Tributaria
·               Bancos e Entidades Financeiras
·               Xestoría
·               OEPLI (Organización Española para o Libro Infantil e Xuvenil)
6)        DEREITOS: Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?
Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en ASOCIACIÓN  GALEGA  DO LIBRO INFANTIL E  XUVENIL ( GÁLIX) estamos a tratar os seus datos persoais, ou non.
As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.
En determinadas circunstancias, os/as interesados/as poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os/as  interesados/as poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. ASOCIACIÓN  GALEGA  DO LIBRO INFANTIL E  XUVENIL ( GÁLIX) deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperioso, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
O/A interesado/a ten dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á  licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.
Para obter información adicional sobre os seus dereitos visite a páxina Web da Axencia Española de Protección de Datos ( https://www.agpd.es/)
Para exercer o seu dereitos pode escribirnos un correo electrónico a galix @ galix.org  no que debe identificarse achegando copia do seu DNI e indicar o dereito que desexa exercer e o motivo.
7)        PROCEDENCIA: Como obtivemos os seus datos?
Os datos persoais que tratamos en ASOCIACIÓN  GALEGA  DO LIBRO INFANTIL E  XUVENIL ( GÁLIX) proceden do propio interesado/a.
As categorías de datos que se tratan son:
*Datos de identificación.                                                           *Direccións postais ou electrónicas.
*Datos Económicos.                                                                   *Non se tratan datos especialmente protexidos